Privacy, cookies en Gebruiksvoorwaarden

Privacy, cookies en Gebruiksvoorwaarden

Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de toepasselijkheid daarop van onze gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van de stichting Stichting Het Wereld Natuur Fonds - Nederland ("WNF"), alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten ("de Informatie"). Voor voorwaarden die gelden bij het bestellen van producten en diensten via deze site kunt u het onderdeel Algemene (verkoop- en leverings)voorwaarden raadplegen.

Privacy Policy
Het Wereld Natuur Fonds legt gegevens vast (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres) ter uitvoering van het donateurschap, de bijdrage aan de Rangerclub, LifeGuard of Bamboeclub, of verwerking van een eenmalige gift. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om u en/of uw kind te informeren over onze activiteiten, projecten en producten. Als u op deze informatie geen prijs stelt kunt u dit schriftelijk melden aan het Wereld Natuur Fonds, Antwoordnummer 7040, 3700TA, Zeist.

Wij verzamelen op onze website geen persoonsgebonden gegevens, tenzij u deze vrijwillig aan ons verstrekt of gebruik maakt van een MijnWNF account. Om de inhoud van onze e-mails te optimaliseren leggen we de respons (open en kliks) op onze e-mails op individueel niveau vast. 
Indien u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich uitschrijven door middel van een link in de nieuwsbrief.     

Alle door u verstrekte informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld.

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Uw verzoek kunt u indienen bij brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Uw brief kunt u richten aan Wereld Natuur Fonds, Antwoordnummer 7040, 3700TA, Zeist.

Aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), meldingsnummer m1237406

WNF draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Informatie en aansprakelijkheid
De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. WNF is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van WNF. WNF is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Links met andere websites
Deze website bevat links naar externe internetpagina's. WNF is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie en Privacy Policies zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Cookie Policy
Een methode die op veel internet pagina's wordt gebruikt om internetpagina’s beter te laten functioneren en beter af te stemmen op de voorkeuren van gebruikers, is het gebruik van zogenaamde (tijdelijke of permanente) "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. 

Deze website maakt gebruik van cookies met de volgende drie doeleinden:

1. Functionele doeleinden: om het inloggen op en navigeren door de website mogelijk te maken. Ook indien u gebruikmaakt van het delen van een pagina via Social media wordt gebruikgemaakt van een cookie. Dit zijn tijdelijke cookies die verlopen aan het einde van de browsersessie. Voorbeeld: u logt in en wilt ingelogd blijven bij het bekijken van verschillende pagina’s op de website.De informatie die in deze cookie wordt vastgelegd wordt niet aan derden verstrekt, deze wordt alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen. Deze cookie wordt 180 dagen opgeslagen in de browser van de bezoeker. Dit is een standaard periode.

2. Personalisatie / optimalisatie doeleinden: om op basis van uw surfgedrag voor u relevante pagina’s te kunnen tonen. Uw surfgedrag op deze website kan gebruikt worden voor het tonen van voor u relevante informatie, over onze producten en diensten, op websites van derden. Ook gebruiken we cookies om verschillende pagina’s naast elkaar te testen, waarmee we onze website zo optimaal mogelijk kunnen inrichten. 
Deze cookie wordt bij bezoek aan WNF.nl geplaatst op de browser van de bezoeker en krijgt een uniek nummer mee. Dit nummer kan worden herkend waardoor WNF passende informatie kan tonen op de website waar de gebruiker zich op dat moment bevindt (kan overal op het internet zijn). De informatie die in de cookie wordt vastgelegd wordt niet aan derden vertrekt, deze wordt alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen. Deze cookie wordt 180 dagen opgeslagen in de browser van de bezoeker. Dit is een standaard periode. 

3. Analytische doeleinden: om het gebruik van deze website te meten en analyseren.
Voorbeeld: Er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde pagina heeft Deze informatie is altijd anoniem, d.w.z. wie wat bezoekt is niet herleidbaar. Deze website maakt hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies". De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporteren over de websiteactiviteit aan website-exploitanten en bieden andere diensten aan  met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.  Deze informatie wordt dus alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen. De cookie wordt 180 dagen opgeslagen in de browser van de bezoeker. Dit is een standaard periode.

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Lees hier hoe u dit kunt doen. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. U kunt dan echter mogelijk niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.


Eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij WNF.

Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van WNF in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van WNF en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WNF.

WNF is onder meer exclusief licentienemer voor Nederland van de volgende op naam van WWF – World Wide Fund for Nature - (formaly World Wildlife Fund) staande Benelux merken:
- het woordmerk Wereld Natuur fonds (inschrijvingsnummer 391890);
- het woordmerk Wereld Natuur Fonds (met inschrijvingsnummer 511319);
- de lettercombinatie WNF (met inschrijvingsnummer 391891);
- de lettercombinatie WNF (met inschrijvingsnummer 511318).

Ongevraagd ingestuurde ideeën
In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de "Materialen") op deze website plaatst of deze toestuurt aan WNF via e-mail of anderszins, zal WNF gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en WNF zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden.

U vrijwaart WNF hierbij terzake van alle schade die WNF lijdt en alle kosten die WNF maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Nietigheid
Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te [Amsterdam].

Vestigingsadres, Inschrijvingsnummer K.v.K., etc.
Vestigingsadres:
Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam:
Stichting Het Wereld Natuur Fonds - Nederland
Driebergseweg 10
3708JB Zeist

Inschrijvingsnummer K.v.K.: 41177588, Utrecht

BTW-nummer: NL003330084B01